Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") informuje, że w toku prac nad sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GROCLIN (i) zidentyfikowano przesłanki utraty wartości aktywów trwałych oraz (ii) dokonano analizy kluczowych projektów realizowanych przez Spółkę w segmencie poszyć. W wyniku przeglądu stanu realizowanych przez Emitenta projektów w segmencie poszyć (uwzględniając stan negocjacji z kluczowymi klientami) oraz w segmencie inżynieryjnym i zakończeniem prac analizy skutków finansowo-księgowych oraz perspektyw realizacji kontraktów długoterminowych związanych z ww. przeglądem, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu testów na utratę wartości. Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości wskazują na konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym odpisów, o charakterze transakcji jednorazowych, o szacowanej łącznej wartości ok. 69 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za rok 2017.

Na ww. operacje składają się przede wszystkim odpisy na utratę wartości aktywów zaangażowanych w biznes poszyciowy w następstwie prognozy spodziewanych wyników w kolejnych latach obrotowych oraz rezerwy związanej z realizowanymi przez Spółkę kontraktami długoterminowymi.  Odpisy obejmować będą : (i) aktywa niematerialne w postaci bazy klientów, (ii) aktywa niematerialne w postaci prac rozwojowych, (iii) aktywa niematerialne w postaci znaku towarowego, (iv) pozostałe aktywa niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe, (v) udziały w jednostkach zależnych prowadzących działalność na Ukrainie.

Rezerwy oraz odpisy, o których mowa powyżej zostaną odpowiednio ujęte w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

Jednocześnie Emitent informuje, że sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wielkości zostaną przedstawione w sprawozdaniach, których publikacja nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że w segmencie specjalistycznych usług inżynieryjno – projektowych nie zidentyfikowano odpisów, a wyniki testów przekraczają kapitał zaangażowany przez Emitenta na ich nabycie.

Zarząd Emitenta informuje, że aktualnie prowadzi działania mające na celu optymalizację w obszarach kluczowych dla obecnej oraz przyszłej sytuacji Grupy Kapitałowej GROCLIN, do których należą w szczególności (i) posiadany i realizowany portfel zamówień (w szczególności poprzez negocjacje warunków mających poprawić marżę na realizowanych projektach), (ii) optymalizacja źródeł finansowania, (iii) optymalizacja zagospodarowania posiadanych aktywów czy podejmowane inicjatywy związane z pozyskaniem inwestora. Szereg działań podjętych przez Zarząd Emitenta związanych przede wszystkim z poprawą rentowności w segmencie poszyć i zmniejszeniem zadłużenia w skali Grupy Kapitałowej Emitenta, daje  pozytywne krótko  i długoterminowe prognozy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR: informacje poufne


Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.