PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ INFORMACJI I OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW:

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień i ostrzeżeń na temat dostępu, zawartości oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z ubieganiem się przez LESS S.A. („Emitent”) o dopuszczenie i wprowadzenie („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym – prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 107.097.917 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz 1.561.500 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Dopuszczeniu jest prospekt Emitenta (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami i komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), zatwierdzony w dniu 25 stycznia 2023 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta – [www.groclin.com/propsekt]. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym na potrzeby Dopuszczenia informacje o Emitencie oraz akcjach serii H, J, K, L oraz M Emitenta oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym – prowadzonym przez GPW.

Prospekt nie stanowi oferty publicznej akcji, zaproszenia do oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta ani rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Emitenta. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Emitenta nie zostały zarejestrowane lub zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest na stronie Emitenta zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Emitenta do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej: (i) nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa Amerykańska”), (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii lub na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Poprzez wybór poniższej opcji „Dalej”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami, akceptuję ich treść oraz zawarte w nich ostrzeżenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony.

Grupa LESS Raport polroczny 1H2022

Grupa LESS raport z przegladu 1H2022

Less prospekt

Less prospekt podsumowanie

LESS Raport kwartalny 3Q2022

LESS raport z przeglądu 1H2022

Groclin Raport kwartalny 1Q 2022

Grupa Groclin skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2021 rok

Suplement nr 1 do Prospektu LESS S.A.

Suplement nr 2 do Prospektu LESS S.A.

Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok Grupy LESS

Suplement nr 3 do Prospektu LESS S.A.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2023 roku Grupy Kapitałowej LESS

Oświadczenie - raport kwartalny za I kwartał 2023 roku Grupy Kapitałowej LESS

Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.