Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Emitenta

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r. do Emitenta wpłynęła informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 grudnia 2021 r. zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta związanego z emisją akcji serii J oraz zmian Statutu Emitenta zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 17 grudnia 2021 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2021.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w ramach wykonania uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Groclin S.A. z dnia 17 grudnia 2021 r.
Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 119.675.790,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a) 382.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
b) 2.442.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
e) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
f) 6.077.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
g) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
h) 107.097.917 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego wynosi 119.675.790 (słownie: sto dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów.

Pozostałe zarejestrowane zmiany Statutu przyjęte zostały uchwałami nr 4, 5 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2021 r. W ramach wykonania uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2021 roku uchyleniu uległ § 7 ust. 5 Statutu Spółki. W ramach wykonania uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2021 roku został zmieniony § 9A Statutu Spółki.

Poniżej aktualne brzmienie § 9A Statutu Spółki:
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 40.000.000,00 złotych (słownie: czterdzieści milionów złotych) poprzez emisję do 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej wygasa w dniu 30 listopada 2024 r.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 9A ust. 1 Statutu Spółki jak i przeznaczenie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
6. Z upoważnienia określonego w § 9A ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 9A ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
c) ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
e) akcjonariuszy uprawnionych do objęcia akcji,
f) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
g) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
h) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o gwarancję emisji.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego. Za zgodą Rady Nadzorczej część akcji emitowanych w ramach upoważnienia wynikającego z § 9 A ust. 1 Statutu, w ilości nie przekraczającej 10% wszystkich akcji objętej upoważnieniem, może być przeznaczona na realizację programów motywacyjnych.
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

Zmiany w składzie Zarządu GROCLIN S.A.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza GROCLIN Spółka Akcyjna dokonała zmian w składzie Zarządu Emitenta, obejmujące:
1. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Prezesa Zarządu Pana André Gerstner, która wpłynęła do Rady Nadzorczej w dniu 30 grudnia 2021 r.
2. Odwołanie ze składu Zarządu Pani Barbary Sikorskiej-Puk, która pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu GROCLIN S.A.
3. Powołanie Pana Mateusza Oleksiuk na stanowisko Prezesa Zarządu GROCLIN S.A.
4. Powołanie Pana Wojciecha Paczka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu GROCLIN S.A.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że rezygnacja Pana André Gerstner nie zawiera szczegółowego uzasadnienia, natomiast jest związana ze zmianą struktury akcjonariatu oraz rozpoczęciem aktywności Emitenta w segmencie e-commerce.

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że z dniem 27 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Groclin S.A. powoła do składu Zarządu Groclin S.A. Pana Mateusza Oleksiuka na stanowisko Członka Zarządu oraz Pana Wojciecha Paczkę na stanowisko Członka Zarządu.

Informacje dotyczące Pana Mateusza Oleksiuka:
Prezes Zarządu, pomysłodawca i współzałożyciel marki LESS_ – marketplace peer-to-peer do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych, której potencjał dostrzegli m.in. Dawid Urban (e-Smoking World, Take&Go), Robert Lewandowski, Krzysztof Pawiński (MASPEX) oraz założyciele Allegro i Siepomaga.pl
Mateusz Oleksiuk swój pierwszy start-up założył w 2017 roku, pracując jeszcze jako Audit Manager w Deloitte. W tym samym czasie rozwijał już kolejny projekt – aplikację mobilną CountMe, która była pierwowzorem LESS_. W styczniu 2018 postawił wszystko na jedną kartę – odszedł z korporacji i zaczął rozwijać swoje przedsięwzięcia.
Doświadczenie zarządcze i finansowe zdobywał w Komisji Nadzoru Finansowego, w BDO oraz w Deloitte. Jako Manager Audytu zarządzał międzynarodowymi projektami w ponad 150 podmiotach gospodarczych m.in. w Polsce, Szwajcarii i USA. Był również odpowiedzialny za budowę, sprzedaż i rozwój usług Advisory we wrocławskim oddziale Deloitte. W tym samym czasie rozpoczął również egzaminację na Biegłego Rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Specjalizuje się w nadzorze korporacyjnym, zarządzaniu przedsiębiorstwami, finansami i projektami.
Ukończył Politechnikę Wrocławską na kierunku Zarządzanie Systemami Finansowymi. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Audyt Wewnętrzny, Nadzór i Kontrola Zarządcza.
Pan Mateusz Oleksiuk poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu CountMe Sp. z o.o., przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Ponadto Pan Mateusz Oleksiuk nie uczestniczy jako wspólnik lub członek organów w podmiocie (spółka kapitałowa, osobowa lub cywilna), którego działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta.
Pan Mateusz Oleksiuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Wojciecha Paczki:
Pan Wojciech Paczka ukończył Erasmus School of Economics w Rotterdamie na kierunku Financial Economics (Master of Science). Studiował również (licencjat) w Warszawie (Szkoła Główna Handlowa). W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w organizacjach studenckich (CEMS) oraz odbył kursy zarządzania w Belgii (Solvay Brussels School) oraz Norwegii (BI Norwegian School of Management).
Przebieg pracy zawodowej:
Od 2016 roku współpracuje z aniołem biznesu – Dawidem Urbanem; gdzie odpowiada za budowę wartości projektów z portfela inwestycyjnego Dawida.
W latach 2016 – 2019 był członkiem zarządu polskiego producenta mebli – firmy Dobra Forma, gdzie odpowiadał m.in za stworzenie oraz egzekucję strategii, w tym rozwój kategorii produktowych oraz ekspansję sprzedaży w Europie.
W latach 2013-2016 pracował w EY Polska w dziale M&A gdzie był zaangażowany w wiele projektów transakcyjnych w tym: (i) sprzedaż wiodącego gracza na rynku e-papierosów do British American Tobacco; (ii) sprzedaż centrum diagnostyki histopatologicznej Olympus Consilio; (iii) sprzedaż medycznych aktywów (non-core) należących do PKN ORLEN na rzecz PZU; (iv) sprzedaż Emerson sp. z o.o., największego i całkowicie niezależnego lettershopu w Europie Środkowo-Wschodniej na rzecz funduszu private equity.
W latach 2012-2013 pracował w Roland Berger Strategy Consultants.
Specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu strategii i rozwoju wartości firm. Uczestniczy w szeregu procesów inwestycyjnych oraz koordynuje prace zespołów finansowych, prawnych oraz podatkowych.
Założyciel i pomysłodawca start-upu – marki OVO.DESIGN, która produkuje innowacyjne modułowe dekoracje ścienne.
Pan Wojciech Paczka poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Mate Innovations sp. z o.o. oraz funkcję Prezesa Zarządu w spółce Drevvno sp. z o.o., przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Ponadto Pan Wojciech Paczka nie uczestniczy jako wspólnik lub członek organów w podmiocie (spółka kapitałowa, osobowa lub cywilna), którego działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta.
Pan Wojciech Paczka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Groclin S.A. przyjęła rezygnację Pana Michała Seidel z pełnienia funkcji Członka Zarządu Groclin S.A.

Nabycie udziałów w CountMe Spółka z o.o. („LESS”) oraz eGROCLIN Spółka z o.o. („eGROCLIN”)

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) nawiązując do Raportu Bieżącego z dnia 19 listopada 2021 r., w którym Emitent informował o strukturze transakcji oraz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 grudnia 2021 r., informuje, że:
(i) w wyniku złożenia ofert objęcia akcji serii J udziałowcom LESS oraz eGROCLIN w łącznej liczbie 107.097.917 sztuk (słownie: sto siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście sztuk), nastąpiło zawarcie umów subskrypcyjnych oraz objęcie wszystkich oferowanych akcji przez wspólników LESS oraz eGROCLIN,
(ii) w dniu 17 grudnia 2021 r. wspólnicy LESS oraz eGROCLIN dokonali przeniesienia własności udziałów w LESS oraz eGROCLIN, w wyniku których Emitent nabył własność:
a. 3.233 (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) Udziałów w spółce CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56E, 53-012 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750346,
oraz
b. 255 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć) Udziałów w spółce eGROCLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Heweliusza 16, 60-281 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680194,
które stanowią odpowiednio 100% udziałów w kapitale zakładowym LESS oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym eGROCLIN.

Emitent rozpoczął również proces rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii J.

GROCLIN: wyniki finansowe

Kontynuacja procesu zamknięcia transakcji z COUNTME Spółka z o.o. oraz decyzja o strukturze transakcji i rekomendowanym modelu podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) nawiązując do Raportu Bieżącego z dnia 31 sierpnia 2021 r., oraz kolejno następujących raportów bieżących informujących o przebiegu negocjacji z COUNTME Spółka z o.o. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wyborze rekomendowanej struktury transakcji przewidującej włączenie w struktury GROCLIN S.A. COUNTME Spółka z o.o.
Dodatkowo, nawiązując do uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 6 sierpnia 2021 r. Zarząd Emitenta informuje, że po rozważeniu szeregu opcji związanych z przejęciem i włączeniem w struktury Emitenta spółki eGROCLIN Spółka z o.o. podjął decyzję o połączeniu obu projektów tj. przejęcia COUNTME Spółka z o.o. oraz eGROCLIN Spółka z o.o. przy wykorzystaniu jednej nowej emisji akcji, a co za tym idzie, odstąpieniu od oferowania warrantów subskrypcyjnych udziałowcom eGROCLIN Spółka z o.o.
Negocjacje z COUNTME Spółka z o.o. oraz grupą inwestorską zaangażowaną w ten projekt, znajdują się w końcowej fazie uzgodnień, jednakże założony harmonogram powoduje, że zachodzi konieczność wyboru docelowej struktury transakcji oraz przygotowania projektów dokumentów, które zostaną poddane pod głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A., którego odbycie planowane jest w drugiej połowie grudnia 2021 r.
W ramach przeprowadzonych prac związanych z wyceną spółek przejmowanych, podtrzymano dotychczasową wycenę spółki eGROCLIN Spółka z o.o. na poziomie około 10.000.000,00 zł oraz ustalono wartość COUNTME Spółka z o.o. na poziomie około 102.000.000,00 zł. Jednocześnie, mając na uwadze kształtowanie się ceny akcji Emitenta na GPW oraz ich ścisłe powiązanie z informacjami o zaangażowaniu Emitenta w projekty e-commerce, Zarząd Spółki będzie rekomendował podwyższenie kapitału zakładowego z ceną emisyjną na poziomie wartości nominalnej akcji Emitenta, która odpowiada notowaniom akcji Emitenta z okresu kończącego zaangażowanie Emitenta w produkcję poszyć na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Zarząd Emitenta w najbliższym czasie planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia i poddanie pod głosowanie uchwał pozwalających na przejęcie spółek COUNTME Spółka z o.o. oraz eGROCLIN Spółka z o.o. Rozliczenie transakcji odbywać się będzie wyłącznie w drodze wymiany akcji GROCLIN S.A. na udziały, które znajdują się w posiadaniu obecnych inwestorów COUNTME Spółka z o.o. oraz eGROCLIN Spółka z o.o. Szacunkowa wartość rekomendowanego podwyższenia kapitału zakładowego to 107.100.000,00 zł, z czego na inwestorów COUNTME Spółka z o.o. przypada 102.000.000,00 zł a na udziałowców eGROCLIN Spółka z o.o. 5.100.000,00 zł. Wartość akcji przypadająca na przejęcie eGROCLIN Spółka z o.o. jest zgodna z pierwotnymi uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 6 sierpnia 2021 r., w którym przewidziano objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania 5.067.105 akcji.

Obecnie kontynuowane są prace związane z weryfikacją wycen przez niezależnego biegłego rewidenta w celu potwierdzenia wartości godziwej udziałów w spółkach COUNTME Spółka z o.o. oraz eGROCLIN Spółka z o.o., które zostaną przedłożone podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Kontynuacja procesu negocjacyjnego z COUNTME Spółka z o.o.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) nawiązując do Raportu Bieżącego z dnia 6 października 2021 r., w którym Emitent informował o podpisaniu Listu Intencyjnego ze spółką COUNTME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000750346) informuje, że na obecnym etapie strony kontynuują współpracę, która obejmuje badanie obu spółek uczestniczących w transakcji, wycenę COUNTME oraz pracują nad ustaleniem warunków wymiany akcji GROCLIN S.A. na udziały w COUNTME.

Emitent będzie na bieżąco informował o kolejnych etapach realizacji ustaleń Listu Intencyjnego.
Zamknięcie transakcji i nabycie udziałów w COUNTME planowane jest do końca 2021 r.

Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o kontynuacji negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) nawiązując do Raportu Bieżącego z dnia 31 sierpnia 2021 r., w którym Emitent informował o rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z potencjalną grupą inwestorską, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 października 2021 r. pomiędzy Emitentem a spółką COUNTME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000750346) podpisany został List Intencyjny, w którym Strony ustaliły wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym COUNTME Spółka z o.o.

COUNTME Spółka z o.o. jest podmiotem operującym w segmencie e-commerce a głównym obszarem działalności jest zarządzanie portalem, aplikacją oraz marką LESS. Portal LESS_ (aplikacja mobilna i serwis webowy www.less.app) jest narzędziem do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych (m.in. odzieży używanej, elektroniki, sprzętu sportowego, książek czy zabawek). Aplikacja jest dostępna w sklepach developerskich Google Play oraz App Store. Według stanu na dzień 5 października 2021 r. w aplikacji zarejestrowało się już blisko 800 tysięcy użytkowników.

Podpisany List Intencyjny przewiduje:
(i) wzajemną współpracę w celu przeprowadzenia badania obu spółek uczestniczących w transakcji, które powinno zakończyć się do dnia 31 października 2021 r.
(ii) rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu wyceny COUNTME, który powinien zakończyć się do 31 października 2021 r.
(iii) ustalenie warunków wymiany akcji GROCLIN S.A. na udziały w COUNTME, w tym poziomu podwyższenia kapitału zakładowego.

Rozliczenie transakcji odbywać się będzie wyłącznie w drodze wymiany akcji GROCLIN S.A. na udziały, które znajdują się w posiadaniu obecnych inwestorów COUNTME Spółka z o.o.

Dokładna struktura transakcji będzie znana po sporządzeniu raportu z wyceny COUNTME, która zlecona zostanie renomowanemu podmiotowi posiadającemu doświadczenie w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw w sektorze e-commerce.

Emitent będzie na bieżąco informował o kolejnych etapach realizacji ustaleń Listu Intencyjnego.
Zamknięcie transakcji i nabycie udziałów w COUNTME planowane jest to końca 2021 r.

Wyniki finansowe

Informacja o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym istotnym inwestorem. Zawarcie umowy subskrypcyjnej.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) nawiązując do Raportu Bieżącego z dnia 28 kwietnia 2021 r. informującego o przyjęciu założeń nowej strategii rozwoju Emitenta, mając na uwadze treść Raportu Bieżącego z dnia 7 lipca 2021 r., a także treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 6 sierpnia 2021 r. informuje, że:
(i) w dniu 31 sierpnia 2021 r. Emitent zawarł z Gerstner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie („GMH”) umowę subskrypcyjną, na podstawie której GMH objęła 1.000.000 sztuk akcji serii H w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,
(ii) w dniu 31 sierpnia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury GROCLIN S.A. podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce o bardzo dużym potencjale wzrostu; ustalenie warunków ewentualnej transakcji powinno nastąpić w terminie do dnia 30 września 2021 roku. W dniu 1 października 2021 r. Emitent przekaże informacje o stanie rozmów. Emitent na tym etapie sygnalizuje, że przeprowadzenie projektowanej transakcji wymagać będzie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji.

Zarząd Spółki, pomimo realizacji strategii przedstawionej w raporcie bieżącym z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz uzupełnionej w raporcie bieżącym z dnia 7 lipca 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z nową grupą inwestorską albowiem w ocenie Zarządu Emitenta powodzenie negocjacji pozwoli na włączenie Spółki w działalność sektora e-commerce, co do którego dane rynkowe wskazują na wysoki i stabilny poziom wzrostu, a jednocześnie taka transakcja o ile dojdzie do jej realizacji, w ocenie Zarządu Emitenta będzie miała istotny pozytywny wpływ na wycenę akcji oraz odbędzie się z korzyścią dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Emitent podjął decyzję o publikacji informacji o rozpoczęciu negocjacji celem uniknięcia konieczności komentowania przedostających się do opinii publicznej informacji o zaangażowaniu Emitenta w kolejny proces negocjacyjny, pomimo dołożenia należytych starań zachowania przebiegu samego procesu w warunkach ścisłej poufności.

Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.